Finn din plass i naturen
Sov Godt Ute
Vår filosofi

Vår filosofi

Et bærekraftig friluftsliv

Det er bra for oss å bruke tid i naturen. Forskning finner at tid tilbrakt utendørs har en positiv effekt på hjernen vår. Både konsentrasjonen, humøret og arbeidshukommelsen blir bedre av en tur ut. Sov Godt Ute vil bidra til at flere finner veien ut og finner sin plass i naturen. Det gjør vi ved å vise frem fantastiske plasser til både telt og hengekøye.

Samtidig bygges det fremdeles ned mye natur i Norge. Med nedbygging, privatisering og annen arealendring forsvinner ikke bare fine teltplasser og folks mulighet til å oppleve naturen. Det biologiske mangfoldet minker og levestedene til planter, dyr og insekter settes under press. Sov Godt Ute vil bidra til en bærekraftig bruk av naturen. Allemannsretten, med de rettigheter og plikter som følger med, er en god rettesnor for et bærekraftig friluftsliv.

På den ene siden bør så mange som mulig få gode naturopplevelser. På den andre siden bør vi la naturen få være i fred. Dette paradokset adresserer Sov Godt Ute gjennom teknologi. Gjennom både kunstig intelligens og et nettverk av naturglade mennesker finner vi frem til plasser som ligger på steder som både tåler og tillater bruk. Vi tror nemlig at gode opplevelser i naturen gjør at du blir glad i den, og dermed tar du bedre vare på den.

Slik jobber vi med bærekraftsmålene

Verdenssamfunnet samler seg om bærekraftsmålene, en felles arbeidsplan for å sikre en bærekraftig utvikling – og det vil Sov Godt Ute være med på. Ved å legge til rette for at alle kan oppleve natur uten å ødelegge den bidrar Sov Godt Ute til at flere av bærekraftsmålene kan oppnås.

Bærekraftsmål nummer 3 handler om god helse og livskvalitet. Ved å oppholde seg i naturen kan man blant annet redusere stress og bedre sin mentale helse. Sov Godt Ute vil gjøre det enklere for flere å få gode naturopplevelser og bidrar dermed til delmål 3.3: Fremme mental helse og livskvalitet.

Naturen må også gjøres tilgjengelig. Derfor vil vi ikke ta betalt for å vise frem fine plasser i naturen på sovgodtute.no. Tilgang til nærnatur og friluftsliv er fremdeles skjevt fordelt i befolkningen. Med Sov Godt Ute tilgjengeliggjør vi naturen for alle og svarer direkte opp målene som handler om mindre ulikhet i og mellom land, bærekraftsmål nummer 10. Spesielt relevant for Sov Godt Ute er delmål 10.2 som handler om å fremme sosial og økonomisk inkludering av alle, uavhengig av kjønn, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.

Bærekraftsmål nummer 12 handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Sov Godt Ute heier på utlånsordninger, utleie og gjenbruk. En god natt i naturen krever riktig utstyr – men det finnes også mye man ikke trenger.

Med Sov Godt Ute får du tips til hva slags utstyr du trenger og hva du ikke trenger, og på den måten bidrar vi til delmål 12.5: Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

Bærekraftsmål nummer 15 handler om livet på land og en bærekraftig bruk av naturen. Sov godt ute vil fremme et enkelt friluftsliv, sporløs ferdsel uten negative klimaavtrykk og økt livskvalitet.

Sov Godt Ute viser plasser hvor det er fint å sove ute, men som samtidig ligger i områder som tåler bruk. Dermed trenger det ikke å bli unødvendig press på steder med sårbar natur, og dermed bidrar Sov Godt Ute blant annet til delmålene som handler om å bevare økosystemer og biologisk mangfold.